هفدهمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
هفدهمین جلسه شورای معاونان، مشاورین و شهرداران شامگاه دوشنبه با حضور پیروز حناچی در فرهنگسرای خاوران برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 1

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 1

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 2

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 2

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 3

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 3

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 4

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 4

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 5

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 5

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 6

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 6

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 7

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 7

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 8

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 8

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 9

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 9

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 10

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 10

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 11

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 11

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 12

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 12

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 13

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 13

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 14

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 14

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 15

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 15

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 16

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 16

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 17

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 17

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 18

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 18

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 19

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 19

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 20

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 20

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 21

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 21

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 22

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 22

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 23

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 23

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 24

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 24

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 25

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 25

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 26

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 26

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 27

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 27

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 28

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 28

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 29

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 29

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 30

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 30

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 31

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 31

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 32

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 32

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 33

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 33

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 34

هفدهمین جلسه شورای معاونان مشاورین و شهرداران 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید