دیدار معاون وزیر خدمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی امور شورا شهرداری تهران

تاریخ: ۷ دی ۱۳۹۷
دکتر ناتالیسا معاون وزیر امور خدمات عمومی اندونزی ظهر پنجشنبه با دکتر اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران در رصد خانه شهری برج میلاد دیدار کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 1

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 1

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 2

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 2

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 3

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 3

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 4

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 4

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 5

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 5

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 6

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 6

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 7

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 7

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 8

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 8

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 9

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 9

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 10

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 10

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 11

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 11

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 12

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 12

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 13

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 13

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 14

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 14

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 15

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 15

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 16

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 16

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 17

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 17

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 18

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 18

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 19

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 19

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 20

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 20

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 21

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 21

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 22

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 22

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 23

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 23

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 24

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 24

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 25

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 25

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 26

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 26

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 27

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 27

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 28

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 28

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 29

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 29

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 30

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 30

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 31

دیدار معاون وزیر خمات عمومی اندونزی با معاون برنامه ریزی 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید