بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو

تاریخ: ۲ دی ۱۳۹۷
کمیسیون عمران مجلس ظهر امروز یکشنبه از پروژه بازسازی ساختمان پلاسکو بازید کرد.
عکاس: محمد محسنی فر
بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 1

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 1

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 2

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 2

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 3

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 3

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 4

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 4

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 5

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 5

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 6

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 6

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 7

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 7

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 8

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 8

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 9

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 9

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 10

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 10

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 11

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 11

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 12

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 12

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 13

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 13

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 14

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 14

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 15

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 15

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 16

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 16

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 17

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 17

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 18

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 18

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 19

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 19

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 20

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 20

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 21

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 21

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 22

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 22

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 23

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 23

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 24

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 24

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 25

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 25

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 26

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 26

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 27

بازید کمیسیون عمران مجلس از پروژه پلاسکو 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید