اختتامیه جشنواره قصه گویی

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۷
اختتامیه جشنواره بین المللی قصه گویی شامگاه پنجشنبه در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
اختتامیه جشنواره قصه گویی 1

اختتامیه جشنواره قصه گویی 1

اختتامیه جشنواره قصه گویی 2

اختتامیه جشنواره قصه گویی 2

اختتامیه جشنواره قصه گویی 3

اختتامیه جشنواره قصه گویی 3

اختتامیه جشنواره قصه گویی 4

اختتامیه جشنواره قصه گویی 4

اختتامیه جشنواره قصه گویی 5

اختتامیه جشنواره قصه گویی 5

اختتامیه جشنواره قصه گویی 6

اختتامیه جشنواره قصه گویی 6

اختتامیه جشنواره قصه گویی 7

اختتامیه جشنواره قصه گویی 7

اختتامیه جشنواره قصه گویی 8

اختتامیه جشنواره قصه گویی 8

اختتامیه جشنواره قصه گویی 9

اختتامیه جشنواره قصه گویی 9

اختتامیه جشنواره قصه گویی 10

اختتامیه جشنواره قصه گویی 10

اختتامیه جشنواره قصه گویی 11

اختتامیه جشنواره قصه گویی 11

اختتامیه جشنواره قصه گویی 12

اختتامیه جشنواره قصه گویی 12

اختتامیه جشنواره قصه گویی 13

اختتامیه جشنواره قصه گویی 13

اختتامیه جشنواره قصه گویی 14

اختتامیه جشنواره قصه گویی 14

اختتامیه جشنواره قصه گویی 15

اختتامیه جشنواره قصه گویی 15

اختتامیه جشنواره قصه گویی 16

اختتامیه جشنواره قصه گویی 16

اختتامیه جشنواره قصه گویی 17

اختتامیه جشنواره قصه گویی 17

اختتامیه جشنواره قصه گویی 18

اختتامیه جشنواره قصه گویی 18

اختتامیه جشنواره قصه گویی 19

اختتامیه جشنواره قصه گویی 19

اختتامیه جشنواره قصه گویی 20

اختتامیه جشنواره قصه گویی 20

اختتامیه جشنواره قصه گویی 21

اختتامیه جشنواره قصه گویی 21

اختتامیه جشنواره قصه گویی 22

اختتامیه جشنواره قصه گویی 22

اختتامیه جشنواره قصه گویی 23

اختتامیه جشنواره قصه گویی 23

اختتامیه جشنواره قصه گویی 24

اختتامیه جشنواره قصه گویی 24

اختتامیه جشنواره قصه گویی 25

اختتامیه جشنواره قصه گویی 25

اختتامیه جشنواره قصه گویی 26

اختتامیه جشنواره قصه گویی 26

اختتامیه جشنواره قصه گویی 27

اختتامیه جشنواره قصه گویی 27

اختتامیه جشنواره قصه گویی 28

اختتامیه جشنواره قصه گویی 28

اختتامیه جشنواره قصه گویی 29

اختتامیه جشنواره قصه گویی 29

اختتامیه جشنواره قصه گویی 30

اختتامیه جشنواره قصه گویی 30

اختتامیه جشنواره قصه گویی 31

اختتامیه جشنواره قصه گویی 31

اختتامیه جشنواره قصه گویی 32

اختتامیه جشنواره قصه گویی 32

اختتامیه جشنواره قصه گویی 33

اختتامیه جشنواره قصه گویی 33

اختتامیه جشنواره قصه گویی 34

اختتامیه جشنواره قصه گویی 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید