سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران در دریاچه خلیج فارس صبح روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه با حضور جمعی از بازنشستگان به همراه خانواده هایشان برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 1

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 1

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 2

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 2

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 3

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 3

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 4

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 4

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 5

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 5

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 6

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 6

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 7

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 7

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 8

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 8

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 9

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 9

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 10

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 10

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 11

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 11

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 12

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 12

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 13

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 13

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 14

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 14

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 15

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 15

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 16

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 16

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 17

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 17

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 18

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 18

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 19

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 19

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 20

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 20

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 21

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 21

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 22

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 22

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 23

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 23

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 24

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 24

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 25

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 25

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 26

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 26

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 27

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 27

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 28

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 28

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 29

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 29

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 30

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 30

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 31

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 31

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 32

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 32

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 33

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 33

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 34

سومین همایش پیاده روی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید