شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷
شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد
عکاس: وحید شیخی
شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 1

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 1

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 2

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 2

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 3

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 3

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 4

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 4

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 5

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 5

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 6

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 6

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 7

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 7

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 8

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 8

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 9

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 9

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 10

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 10

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 11

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 11

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 12

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 12

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 13

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 13

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 14

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 14

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 15

شانزدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران مناطق 15

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید