افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۷
موزه باستان شناسی تهران با حضور پیروز حناچی شهردار تهران احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر، معاونین شهردار و مدیران ارشد شهرداری صبح روز جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷ در موزه ملی ایران افتتاح شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 1

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 1

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 2

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 2

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 3

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 3

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 4

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 4

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 5

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 5

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 6

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 6

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 7

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 7

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 8

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 8

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 9

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 9

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 10

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 10

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 11

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 11

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 12

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 12

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 13

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 13

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 14

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 14

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 15

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 15

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 16

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 16

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 17

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 17

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 18

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 18

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 19

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 19

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 20

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 20

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 21

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 21

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 22

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 22

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 23

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 23

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 24

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 24

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 25

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 25

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 26

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 26

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 27

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 27

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 28

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 28

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 29

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 29

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 30

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 30

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 31

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 31

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 32

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 32

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 33

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 33

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 34

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 34

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 35

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 35

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 36

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 36

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 37

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 37

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 38

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 38

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 39

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 39

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 40

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 40

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 41

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 41

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 42

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 42

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 43

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 43

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 44

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 44

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 45

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 45

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 46

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 46

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 47

افتتاح موزه باستان شناسی تهران با حضور شهردار تهران 47

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید