جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی با حضور دانشجویان خارجی مقیم ایران در موزه حیات وحش منطقه 10 برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 1

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 1

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 2

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 2

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 3

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 3

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 4

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 4

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 5

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 5

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 6

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 6

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 7

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 7

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 8

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 8

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 9

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 9

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 10

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 10

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 11

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 11

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 12

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 12

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 13

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 13

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 14

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 14

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 15

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 15

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 16

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 16

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 17

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 17

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 18

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 18

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 19

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 19

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 20

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 20

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 21

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 21

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 22

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 22

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 23

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 23

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 24

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 24

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 25

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 25

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 26

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 26

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 27

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 27

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 28

جشنواره فرهنگ ملل، غذا و صنایع دستی در منطقه 10 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید