افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس (بین فلکه سوم و چهارم) دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ با حضور معاونین شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیران ارشد شهرداری در منطقه 4 افتتاح شد.
عکاس: شایان محرابی
افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 1

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 1

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 2

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 2

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 3

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 3

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 4

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 4

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 5

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 5

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 6

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 6

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 7

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 7

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 8

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 8

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 9

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 9

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 10

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 10

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 11

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 11

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 12

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 12

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 13

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 13

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 14

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 14

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 15

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 15

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 16

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 16

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 17

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 17

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 18

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 18

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 19

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 19

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 20

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 20

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 21

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 21

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 22

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 22

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 23

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 23

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 24

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 24

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 25

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 25

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 26

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 26

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 27

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 27

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 28

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 28

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 29

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 29

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 30

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 30

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 31

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 31

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 32

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 32

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 33

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 33

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 34

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 34

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 35

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 35

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 36

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 36

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 37

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 37

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 38

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 38

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 39

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 39

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 40

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 40

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 41

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 41

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 42

افتتاح فروشگاه شهروند شعبه تهرانپارس 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید