نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۷
نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت پنج شنبه 15 آذر ماه در پردیس ملت برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 53

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 52

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 51

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 50

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 49

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 48

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 47

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 46

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 45

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 44

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 43

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 42

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 41

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 40

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 39

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 38

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 37

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 36

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 34

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 33

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 32

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 31

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 30

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 29

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 28

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 27

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 26

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 25

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 24

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 23

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 22

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 21

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 20

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 19

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 18

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 17

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 16

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 15

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 14

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 13

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 12

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 11

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 10

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 9

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 8

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 7

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 6

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 5

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 4

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 3

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 2

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 1

نخستین جشن بازی و سرگرمی فراگیر با حضور کودکان معلول و کودکان بدون معلولیت 35

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید