بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
مراسم افتتاح و بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی، بهسازی و تجهیز ساختمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران صبح امروز دوشنبه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد
عکاس: محمد محسنی فر
بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 1

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 1

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 2

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 2

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 3

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 3

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 4

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 4

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 5

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 5

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 6

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 6

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 7

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 7

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 8

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 8

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 9

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 9

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 10

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 10

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 11

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 11

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 12

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 12

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 13

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 13

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 14

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 14

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 15

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 15

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 16

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 16

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 17

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 17

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 18

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 18

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 19

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 19

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 20

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 20

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 21

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 21

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 22

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 22

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 23

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 23

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 24

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 24

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 25

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 25

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 26

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 26

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 27

بهره برداری از پروژه های مقاوم سازی دانشکده حقوق دانشگاه تهران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید