مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران صبح امروز یکشنبه در شورای شهر تهران برگزار شد
عکاس: محمد محسنی فر
مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 1

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 1

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 2

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 2

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 3

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 3

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 4

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 4

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 5

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 5

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 6

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 6

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 7

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 7

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 8

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 8

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 9

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 9

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 10

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 10

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 11

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 11

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 12

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 12

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 13

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 13

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 14

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 14

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 15

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 15

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 16

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 16

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 17

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 17

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 18

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 18

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 19

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 19

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 20

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 20

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 21

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 21

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 22

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 22

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 23

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 23

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 24

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 24

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 25

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 25

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 26

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 26

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 27

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 27

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 28

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 28

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 29

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 29

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 30

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 30

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 31

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 31

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 32

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 32

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 33

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 33

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 34

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 34

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 35

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 35

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 36

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 36

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 37

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 37

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 38

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 38

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 39

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 39

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 40

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 40

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 41

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 41

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 42

مراسم تحلیف و ادای سوگند شهردار جدید تهران 42

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید