ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور

تاریخ: ۸ آذر ۱۳۹۷
طی مراسم رسمی امروز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور حکم شهرداری پیروز حناچی را امضا و به او ابلاغ کرد. در این مراسم که در وزارت کشور انجام شد محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران و برخی دیگر از اعضای شورا حضور داشتند.
عکاس: احسان رأقتی
ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 1

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 1

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 2

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 2

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 3

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 3

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 4

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 4

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 5

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 5

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 6

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 6

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 7

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 7

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 8

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 8

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 9

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 9

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 10

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 10

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 11

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 11

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 12

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 12

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 13

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 13

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 14

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 14

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 15

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 15

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 16

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 16

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 17

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 17

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 18

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 18

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 19

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 19

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 20

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 20

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 21

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 21

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 22

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 22

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 23

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 23

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 24

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 24

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 25

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 25

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 26

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 26

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 27

ابلاغ حکم پیروز حناچی، شهردار تهران توسط وزیر کشور 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید