بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8
عکاس: وحید شیخی
بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 1

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 1

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 2

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 2

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 3

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 3

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 4

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 4

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 5

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 5

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 6

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 6

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 7

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 7

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 8

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 8

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 9

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 9

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 10

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 10

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 11

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 11

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 12

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 12

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 13

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 13

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 15

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 15

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 16

بازدید سرپرست مرکز ارتباطات از شهرداری منطقه 8 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید