دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷
هرساله با تغییر شرایط جوی آب و هوا دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان پرنده های مهاجر می باشد.
عکاس: امیر گلی پور
دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 1

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 1

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 2

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 2

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 3

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 3

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 4

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 4

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 5

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 5

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 6

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 6

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 7

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 7

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 8

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 8

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 9

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 9

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 10

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 10

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 11

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 11

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 12

دریاچه شهدای خلیج فارس میزبان کاکاهای مهاجر 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید