جلسه شورای شهر

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷
جلسه شورای شهر
عکاس: محمد محسنی فر
جلسه شورای شهر 1

جلسه شورای شهر 1

جلسه شورای شهر 2

جلسه شورای شهر 2

جلسه شورای شهر 3

جلسه شورای شهر 3

جلسه شورای شهر 4

جلسه شورای شهر 4

جلسه شورای شهر 5

جلسه شورای شهر 5

جلسه شورای شهر 6

جلسه شورای شهر 6

جلسه شورای شهر 7

جلسه شورای شهر 7

جلسه شورای شهر 8

جلسه شورای شهر 8

جلسه شورای شهر 9

جلسه شورای شهر 9

جلسه شورای شهر 10

جلسه شورای شهر 10

جلسه شورای شهر 11

جلسه شورای شهر 11

جلسه شورای شهر 12

جلسه شورای شهر 12

جلسه شورای شهر 13

جلسه شورای شهر 13

جلسه شورای شهر 14

جلسه شورای شهر 14

جلسه شورای شهر 15

جلسه شورای شهر 15

جلسه شورای شهر 16

جلسه شورای شهر 16

جلسه شورای شهر 17

جلسه شورای شهر 17

جلسه شورای شهر 18

جلسه شورای شهر 18

جلسه شورای شهر 19

جلسه شورای شهر 19

جلسه شورای شهر 20

جلسه شورای شهر 20

جلسه شورای شهر 21

جلسه شورای شهر 21

جلسه شورای شهر 22

جلسه شورای شهر 22

جلسه شورای شهر 23

جلسه شورای شهر 23

جلسه شورای شهر 24

جلسه شورای شهر 24

جلسه شورای شهر 25

جلسه شورای شهر 25

جلسه شورای شهر 26

جلسه شورای شهر 26

جلسه شورای شهر 27

جلسه شورای شهر 27

جلسه شورای شهر 28

جلسه شورای شهر 28

جلسه شورای شهر 29

جلسه شورای شهر 29

جلسه شورای شهر 30

جلسه شورای شهر 30

جلسه شورای شهر 31

جلسه شورای شهر 31

جلسه شورای شهر 32

جلسه شورای شهر 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید