محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا

تاریخ: ۸ آبان ۱۳۹۷
نیروی های خدام الحسین(ع) شهرداری تهران در شهرهای مختلف عراق برای خدمت رسانی به زائران امام حسین(ع) و برگزاری مراسم اربعین به صورت شبانه روزی و شیفت های متعدد در خدمت زوار بودند تا مراسم امسال نیز مانند هر سال باشکوه تر برگزار شود. در این مجموعه عکس های از ساعت های استراحت این نیروها را در محل اسکان در شهر کربلا می بینید.
عکاس: محمد محسنی فر
محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 1

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 1

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 2

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 2

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 3

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 3

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 4

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 4

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 5

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 5

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 6

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 6

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 7

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 7

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 8

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 8

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 9

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 9

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 10

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 10

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 11

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 11

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 12

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 12

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 13

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 13

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 14

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 14

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 15

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 15

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 16

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 16

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 17

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 17

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 18

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 18

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 19

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 19

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 20

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 20

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 21

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 21

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 22

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 22

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 23

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 23

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 24

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 24

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 25

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 25

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 26

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 26

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 27

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 27

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 28

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 28

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 29

محل اسکان خدام الحسین(ع) در شهر کربلا 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید