ستاد مناسب سازی فضاهای شهری

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری صبح امروز شنبه در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزارشد.
عکاس: محمد محسنی فر
چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 1

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 1

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 2

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 2

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 3

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 3

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 4

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 4

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 5

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 5

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 6

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 6

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 7

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 7

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 8

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 8

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 9

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 9

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 10

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 10

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 11

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 11

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 12

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 12

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 13

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 13

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 14

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 14

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 15

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 15

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 16

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 16

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 17

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 17

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 18

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 18

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 19

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 19

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 20

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 20

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 21

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 21

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 22

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 22

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 23

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 23

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 24

چهاردهمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید