روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۷
ویژه برنامه روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان عصر امروز دوشنبه برگزار شد.
عکاس: محمد محسنی فر
روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 1

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 1

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 2

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 2

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 3

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 3

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 4

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 4

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 5

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 5

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 6

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 6

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 7

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 7

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 8

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 8

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 9

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 9

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 10

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 10

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 11

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 11

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 12

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 12

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 13

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 13

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 14

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 14

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 15

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 15

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 16

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 16

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 17

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 17

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 18

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 18

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 19

روز جهانی کودک در کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید