بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید شهردار تهران و اعضای شورای شهر از موزه مقدم به مناسبت روز تهران
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 15

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 15

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 16

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 16

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 17

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 17

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 18

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 18

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 19

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 19

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 20

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 20

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 21

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 21

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 22

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 22

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 23

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 23

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 24

بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید