بازدید شهردار تهران از موزه مقدم به مناسبت روز تهران

۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید شهردار تهران و اعضای شورای شهر از موزه مقدم به مناسبت روز تهران
شایان محرابی
http://www.tehranpicture.ir/u/4ny