بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید شهردار تهران، اعضای شورای شهر و معاونین شهرداری تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 15

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 15

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 16

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 16

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 17

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 17

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 18

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 18

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 19

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 19

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 20

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 20

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 21

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 21

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 22

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 22

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 23

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 23

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 24

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 24

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 25

بازدید شهردار تهران از دروازه ملی و میدان مشق به مناسبت روز تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید