بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷
شهردار تهران و اعضای شورای شهر از منطقه 20، کاروانسرای صفوی، تکیه نفرآباد به مناسبت روز تهران بازدید کردند.
عکاس: شایان محرابی
بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 1

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 2

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 3

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 4

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 5

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 6

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 7

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 8

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 9

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 10

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 11

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 12

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 13

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 14

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 15

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 15

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 16

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 16

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 17

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 17

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 18

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 18

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 19

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 19

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 20

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 20

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 21

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 21

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 22

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 22

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 23

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 23

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 24

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 24

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 25

بازدید شهردار تهران از منطقه 20 به مناسبت روز تهران 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید