رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۷
رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان برگزار شد
عکاس: حمید هراثی

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 1

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 2

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 3

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 4

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 5

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 6

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 7

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 8

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 9

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 10

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 11

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 12

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 13

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 14

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 15

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 16

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 17

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 18

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 19

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 20

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 21

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 22

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 23

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 24

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 25

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 26

رونمایی از سردیس شهید گاگیک طومانیان 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید