بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی

تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۷
صبح امروز شنبه 7 مهرماه ،مهندس سید محمد علی افشانی شهردار محترم تهران از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی بازدید کردند.
عکاس: وحید شیخی

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 1

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 2

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 3

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 4

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 5

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 6

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 7

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 8

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 9

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 10

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 11

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 12

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 13

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 14

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 15

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 16

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 17

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 18

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 19

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 20

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 21

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 22

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 23

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 24

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 25

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 26

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 27

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 28

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 29

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 30

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 31

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 32

بازدید شهردار از امکانات و تجهیزات جدید سازمان آتش نشانی 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید