بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران

تاریخ: ۳ مهر ۱۳۹۷
شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی آینده فضاهای عمومی شهر FUPS روز سه شنبه از بناهای قلب تاریخی طهران از جمله کاخ گلستان، باب همایون، محله ی عودلاجان و مدرسه دارالفنون بازدید کردند.
عکاس: محمد محسنی فر
بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 2

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 2

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 3

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 3

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 4

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 4

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 5

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 5

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 6

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 6

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 7

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 7

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 8

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 8

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 9

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 9

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 10

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 10

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 11

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 11

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 12

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 12

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 13

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 13

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 14

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 14

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 15

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 15

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 16

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 16

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 17

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 17

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 18

بازدید شرکت کنندگان کنفرانس FUPS از بناهای تاریخی تهران 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید