آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
ضریح مطهر حضرت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شب هفتم محرم با حضور جمعی از مسئولین و مردم در این آستان مقدس غبار روبی شد.
عکاس: شایان محرابی
آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 1

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 1

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 2

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 2

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 3

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 3

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 4

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 4

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 5

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 5

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 6

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 6

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 7

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 7

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 8

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 8

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 9

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 9

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 10

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 10

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 11

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 11

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 12

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 12

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 13

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 13

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 14

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 14

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 15

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 15

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 16

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 16

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 17

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 17

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 18

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 18

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 19

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 19

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 20

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 20

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 21

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 21

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 22

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 22

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 23

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 23

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 24

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 24

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 25

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 25

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 26

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 26

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 27

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 27

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 28

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 28

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 29

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 29

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 30

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 30

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 31

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 31

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 32

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 32

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 33

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 33

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 34

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 34

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 35

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 35

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 36

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 36

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 37

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 37

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 38

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 38

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 39

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 39

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 40

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 40

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 41

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 41

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 42

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 42

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 43

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 43

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 44

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 44

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 45

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 45

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 46

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 46

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 47

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 47

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 48

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 48

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 49

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 49

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 50

آئین غبارروبی آرامگاه مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 50

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید