آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) همزمان با شروع ماه محرم صورت گرفت
عکاس: محمد محسنی فر
آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 1

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 1

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 2

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 2

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 3

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 3

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 4

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 4

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 5

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 5

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 6

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 6

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 7

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 7

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 8

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 8

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 9

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 9

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 10

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 10

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 11

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 11

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 12

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 12

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 13

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 13

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 14

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 14

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 15

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 15

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 16

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 16

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 17

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 17

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 18

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 18

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 19

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 19

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 20

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 20

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 21

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 21

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 22

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 22

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 23

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 23

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 24

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 24

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 25

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 25

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 26

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 26

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 27

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 27

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 28

آیین تعویض پرچم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید