موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح

تاریخ: ۲ شهریور ۱۳۹۷
موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی ،شنبه 3 شهریور ماه با حضور مهندس سید محمد علی افشانی شهردار محترم تهران افتتاح میشود.
عکاس: وحید شیخی
موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 1

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 1

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 2

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 2

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 3

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 3

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 4

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 4

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 5

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 5

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 6

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 6

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 7

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 7

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 8

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 8

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 9

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 9

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 10

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 10

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 11

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 11

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 12

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 12

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 13

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 13

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 14

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 14

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 15

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 15

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 16

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 16

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 17

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 17

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 18

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 18

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 19

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 19

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 20

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 20

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 21

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 21

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 22

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 22

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 23

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 23

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 24

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 24

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 25

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 25

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 26

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 26

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 27

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 27

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 28

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 28

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 29

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 29

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 30

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 30

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 31

موزه آیت الله هاشمی رفسنجانی قبل از افتتاح 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید