نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران با اصحاب رسانه
عکاس: وحید شیخی
نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 1

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 1

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 2

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 2

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 3

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 3

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 4

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 4

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 5

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 5

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 6

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 6

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 7

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 7

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 8

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 8

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 9

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 9

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 10

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 10

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 11

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 11

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 12

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 12

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 13

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 13

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 14

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 14

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 15

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 15

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 16

نشست خبری مدیرعامل شرکت شهرسالم شهرداری تهران 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید