شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
شب فرهنگی خوزستان با حضور مهندس سید محمدعلی افشانی شهردار تهران و اعضای شورای شهر سه شنبه 23 مرداد ماه در برج میلاد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 1

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 1

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 2

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 2

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 3

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 3

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 4

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 4

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 5

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 5

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 6

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 6

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 7

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 7

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 8

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 8

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 9

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 9

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 10

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 10

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 11

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 11

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 12

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 12

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 13

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 13

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 14

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 14

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 15

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 15

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 16

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 16

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 17

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 17

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 18

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 18

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 19

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 19

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 20

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 20

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 21

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 21

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 22

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 22

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 23

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 23

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 24

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 24

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 25

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 25

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 26

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 26

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 27

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 27

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 28

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 28

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 29

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 29

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 30

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 30

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 31

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 31

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 32

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 32

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 33

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 33

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 34

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 34

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 35

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 35

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 36

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 36

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 37

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 37

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 38

شب فرهنگی خوزستان در برج میلاد با حضور شهردار تهران 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید