۲ بهمن ۱۳۹۸
ورود ثبت نام کنید
به آژانس عکس و فیلم تهران خوش آمدید.

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: احسان رأفتی
جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 1

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 1

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 2

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 2

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 3

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 3

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 4

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 4

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 5

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 5

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 6

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 6

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 7

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 7

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 8

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 8

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 9

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 9

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 10

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 10

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 11

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 11

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 12

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 12

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 13

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 13

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 14

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 14

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 15

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 15

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 16

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 16

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 17

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 17

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 18

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 18

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 19

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 19

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 20

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 20

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 21

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 21

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 22

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 22

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 23

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 23

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 24

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 24

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 25

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 25

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 26

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 26

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 27

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به ریاست شهردار تهران 27

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید