حادثه آتش سوزی برج پارامیس

تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۷
عکاس: امیر گلی پور

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 1

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 2

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 3

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 4

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 5

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 6

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 7

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 8

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 9

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 10

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 11

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 12

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 13

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 14

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 15

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 16

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 17

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 18

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 19

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 20

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 21

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 22

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 23

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 24

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 25

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 26

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 27

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 28

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 29

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 30

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 31

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 32

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 33

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 34

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 35

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 36

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 37

حادثه آتش سوزی برج پارامیس 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید