یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران

تاریخ: ۲۷ تیر ۱۳۹۷
محمدعلی کریمی ابرقویی، رییس مرکز ارتباطات و اموربین‌الملل شهرداری تهران؛ شب گذشته به عنوان شهردار شب از پروژه‌های عمرانی و بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی شهرداری بازدید کرد.
عکاس: احسان رأقتی

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 37

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 36

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 35

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 34

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 33

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 32

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 31

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 30

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 29

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 28

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 27

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 26

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 25

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 24

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 22

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 21

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 20

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 19

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 18

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 17

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 16

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 15

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 14

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 13

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 12

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 11

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 10

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 9

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 8

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 7

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 6

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 5

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 4

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 3

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 2

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 1

یک شب با محمدعلی کریمی؛ شهردار شب تهران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید