پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه

تاریخ: ۲ تیر ۱۳۹۷
پایانه تاکسی رانی ایستگاه متروی قیطریه در شمال تهران با هدف افزایش حداکثر بهره وری از خطوط حمل و نقل عمومی ساماندهی شده است. ایانه تاکسی رانی این ایستگاه نقل و انتقال مسافرین را از ساعت 5:30 تا 23 به مقاصد چیذر، نوبنیاد، دارآباد و... بر عهده دارد و در آن بیش از 100 تاکسی ون،40 تاکسی خطی و تاکسی بیسیم ویژه مستقر هستند .
عکاس: ساناز دریایی
پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 1

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 1

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 2

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 2

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 3

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 3

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 4

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 4

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 5

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 5

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 6

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 6

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 7

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 7

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 8

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 8

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 9

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 9

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 10

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 10

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 11

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 11

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 12

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 12

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 13

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 13

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 14

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 14

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 15

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 15

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 16

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 16

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 17

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 17

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 18

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 18

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 19

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 19

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 20

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 20

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 21

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 21

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 22

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 22

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 23

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 23

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 24

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 24

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 25

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 25

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 26

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 26

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 27

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 27

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 28

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 28

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 29

پایانه تاکسیرانی مترو قیطریه 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید