نگاهی به موزه دوران

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
موزه دوران اسلامی براساس کاخ ساسانی بیشاپور به صورت چلیپا ساخته شد.این موزه دو طبقه است که از صدر اسلام ؛ سلجوقیان و ایلخانیان تا تیموری و صفویه و افشاری و زند و قاجار به صورت سالن به سالن تفکیک شده است.
عکاس: عطیه نیکنام
نگاهی به موزه دوران 1

نگاهی به موزه دوران 1

نگاهی به موزه دوران 2

نگاهی به موزه دوران 2

نگاهی به موزه دوران 3

نگاهی به موزه دوران 3

نگاهی به موزه دوران 4

نگاهی به موزه دوران 4

نگاهی به موزه دوران 5

نگاهی به موزه دوران 5

نگاهی به موزه دوران 6

نگاهی به موزه دوران 6

نگاهی به موزه دوران 7

نگاهی به موزه دوران 7

نگاهی به موزه دوران 8

نگاهی به موزه دوران 8

نگاهی به موزه دوران 9

نگاهی به موزه دوران 9

نگاهی به موزه دوران 10

نگاهی به موزه دوران 10

نگاهی به موزه دوران 11

نگاهی به موزه دوران 11

نگاهی به موزه دوران 12

نگاهی به موزه دوران 12

نگاهی به موزه دوران 13

نگاهی به موزه دوران 13

نگاهی به موزه دوران 14

نگاهی به موزه دوران 14

نگاهی به موزه دوران 15

نگاهی به موزه دوران 15

نگاهی به موزه دوران 16

نگاهی به موزه دوران 16

نگاهی به موزه دوران 17

نگاهی به موزه دوران 17

نگاهی به موزه دوران 18

نگاهی به موزه دوران 18

نگاهی به موزه دوران 19

نگاهی به موزه دوران 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید