پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، مهندس مقیمی استاندار تهران، مهندس هاشمی رییس شورای شهر تهران برگزار شد.
عکاس: احسان رأقتی
پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 1

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 1

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 2

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 2

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 3

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 3

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 4

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 4

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 5

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 5

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 6

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 6

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 7

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 7

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 8

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 8

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 9

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 9

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 10

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 10

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 12

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 12

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 13

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 13

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 14

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 14

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 15

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 15

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 16

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 16

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 17

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 17

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 19

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 19

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 20

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 20

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 21

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 21

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 22

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 22

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 23

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 23

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 24

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 24

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 25

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 25

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 26

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 26

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 27

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 27

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 28

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 28

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 29

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 29

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 30

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 30

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 31

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 31

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 32

پنجمین دوره اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها با حضور شهردار تهران 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید