آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2
عکاس: وحید شیخی

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 1

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 2

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 3

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 4

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 5

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 6

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 7

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 8

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 9

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 10

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 11

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 12

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 13

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 14

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 15

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 16

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 17

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 18

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 19

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 20

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 21

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 22

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 23

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 24

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 25

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 26

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 27

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 28

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 29

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 30

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 31

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید