آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2

۳۰ خرداد ۱۳۹۷
آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2
وحید شیخی
http://www.tehranpicture.ir/u/63u