آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر
عکاس: وحید شیخی

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 1

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 2

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 3

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 4

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 5

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 6

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 7

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 8

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 9

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 10

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 11

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 12

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 13

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 14

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 15

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 16

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 17

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 18

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 19

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 20

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 21

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 22

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 23

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 24

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 25

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 26

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 27

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 28

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 29

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 30

آتش سوزی گسترده در خیابان امیرکبیر 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید