بیست و دومین نشست کمیته ارتباطات و بین الملل کلانشهرهای کشور

۲۹ بهمن ۱۳۹۳
سبحان فرج ون
http://www.tehranpicture.ir/u/7ql