بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران

۵ خرداد ۱۳۹۷
سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران بازدید کرد.
احسان رأفتی
http://www.tehranpicture.ir/u/2qp