بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران

تاریخ: ۵ خرداد ۱۳۹۷
سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران بازدید کرد.
عکاس: احسان رأفتی

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 30

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 29

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 28

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 27

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 26

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 25

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 24

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 23

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 22

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 21

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 20

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 19

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 18

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 17

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 16

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 15

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 14

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 12

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 11

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 10

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 9

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 8

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 7

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 6

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 5

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 4

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 3

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 2

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 1

بازدید شهردار تهران از بافت فرسوده منطقه ١٥ و مددسرای خاوران 13

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید