جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر

تاریخ: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 7 اردیبهشت اولین جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر به میزبانی شهرداری منطقه 11 برگزار شد
عکاس: امیر حدیدی
جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 1

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 1

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 2

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 2

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 3

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 3

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 4

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 4

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 5

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 5

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 6

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 6

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 7

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 7

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 8

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 8

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 9

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 9

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 10

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 10

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 11

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 11

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 12

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 12

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 13

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 13

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 14

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 14

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 15

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 15

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 16

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 16

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 17

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 17

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 18

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 18

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 19

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 19

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 20

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 20

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 21

جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید