سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری

تاریخ: ۶ اسفند ۱۳۹۶
سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری با حضور مهدی داوری دولت آبادی مدیرعامل سازمان آتش نشانی و زهرا صدراعظم نوری عضو شورای شهر تهران افتتاح گردید.
عکاس: ساناز دریایی

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 1

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 2

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 3

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 4

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 5

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 7

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 8

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 9

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 10

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 11

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 12

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 13

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 14

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 15

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 16

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 17

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 18

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 19

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 20

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 21

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 22

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 23

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 24

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 25

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 26

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 27

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 28

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 29

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 30

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 31

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 32

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 33

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 34

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 35

سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری 36

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید