پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
صبح چهار شنبه 18 بهمن ماه عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر به پایان رسید
عکاس: وحید شیخی

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 1

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 2

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 3

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 4

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 5

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 6

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 7

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 8

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 9

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 10

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 11

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 12

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 13

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 14

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 15

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 16

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 17

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 18

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 19

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 20

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 21

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 22

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 23

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 24

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 25

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 26

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 27

پایان عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی میدان ولیعصر 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید