بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در خیابان ولیعصر (عج) بازدید کرد.
عکاس: احسان رأقتی

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 1

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 2

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 3

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 4

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 5

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 6

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 7

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 8

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 9

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 10

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 11

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 12

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 13

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 14

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 15

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 16

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 17

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 18

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 19

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 20

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 21

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 22

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 23

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 24

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 25

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 26

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 27

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 28

بازدید شهردار تهران از محل آتش‌سوزی ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید