بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران

تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۹۶
جمعی از مدیران شهرداری تهران شب گذشته، یکی از سردترین شب های تهران در حال بارش برف از مددسرای خاوران بزرگترین مددسرای شهر تهران بازدید کردند و از نزدیک شاهد ساماندهی بی خانمان های شهر تهران بودند.
عکاس: احسان رأفتی
بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 1

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 1

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 2

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 2

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 3

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 3

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 4

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 4

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 5

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 5

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 6

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 6

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 7

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 7

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 8

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 8

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 9

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 9

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 10

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 10

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 11

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 11

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 12

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 12

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 13

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 13

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 14

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 14

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 15

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 15

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 16

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 16

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 17

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 17

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 18

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 18

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 19

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 19

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 20

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 20

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 21

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 21

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 22

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 22

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 23

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 23

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 24

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 24

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 25

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 25

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 26

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 26

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 27

بازدید شبانه مدیران شهری از مددسرای خاوران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید