بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی

تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۹۶
جمعی از مدیران شهرداری تهران شب گذشته از برخی سایت های برف روبی شهر تهران بازدید کردند.
عکاس: احسان رأفتی
بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 1

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 1

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 2

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 2

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 3

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 3

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 4

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 4

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 5

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 5

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 6

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 6

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 7

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 7

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 8

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 8

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 9

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 9

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 10

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 10

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 11

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 11

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 12

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 12

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 13

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 13

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 14

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 14

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 15

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 15

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 16

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 16

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 17

بازدید شبانه مدیران شهری از سایت های برف روبی 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید