بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۶
شهردار تهران صبح امروز دوشنبه 18 دی ماه از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل دیدار کرد
عکاس: وحید شیخی
بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 1

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 1

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 2

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 2

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 3

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 3

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 4

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 4

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 5

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 5

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 6

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 6

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 7

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 7

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 8

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 8

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 9

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 9

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 10

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 10

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 11

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 11

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 12

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 12

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 13

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 13

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 14

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 14

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 15

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 15

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 16

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 16

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 17

بازدید شهردار تهران از مجتمع فرهنگی تجاری طغرل 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید