بارش اولین برف پاییزی تهران

۱۷ آذر ۱۳۹۶
بارش اولین برف پاییزی شمال تهران را سفیدپوش کرد.
احسان رأقتی
http://www.tehranpicture.ir/u/5ri