مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۶
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شرکت شهر سالم شهرداری تهران صبح امروز با حضور معاون توسعه منابع انسانی برگزار شد.
عکاس: ساناز دریایی
مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 1

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 1

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 2

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 2

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 3

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 3

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 4

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 4

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 5

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 5

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 6

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 6

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 7

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 7

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 8

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 8

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 9

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 9

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 10

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 10

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 11

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 11

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 12

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 12

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 13

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 13

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 14

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 14

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 15

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 15

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 16

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 16

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 17

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 17

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 18

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 18

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 19

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 19

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 20

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 20

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 21

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 21

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 22

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 22

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 23

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 23

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 24

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 24

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 25

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 25

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 26

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 26

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 27

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 27

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 28

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 28

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 29

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 29

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 30

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل و هیات مدیره شهر سالم 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید