مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۶
صبح امروز 12 آذرماه 1396 مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران با حضور معاون خدمات شهری شهرداری تهران در بوستان ولایت برگزار شد.
عکاس: احسان طالب زاده
مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 1

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 1

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 2

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 2

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 3

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 3

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 4

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 4

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 5

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 5

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 6

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 6

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 7

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 7

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 8

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 8

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 9

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 9

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 10

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 10

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 11

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 11

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 12

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 12

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 13

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 13

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 14

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 14

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 15

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 15

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 16

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 16

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 17

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 17

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 18

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 18

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 19

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 19

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 20

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 20

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 21

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 21

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 22

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 22

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 23

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 23

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 24

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 24

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 25

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 25

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 26

مانور ماشین آلات و تجهیزات ستاد برف روبی شهرداری تهران 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید